ΕΠΙΣΗΜΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
    Σύνδεση / Εγγραφείτε                       
EL  / EN
Αρχική Σελίδα > ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΧΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΧΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

1) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΧΟΥ

Πρόκειται για την άσκηση δραστηριότητας επί μονίμου βάσεως στην Ελλάδα από πάροχο προερχόμενο από οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ε.Ε. (συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας). Η εγκατάσταση παρόχου, η οποία ισοδυναμεί με την ενεργή συμμετοχή του στην οικονομική ζωή της χώρας, πραγματοποιείται, ανάλογα με το θεσμικό πλαίσιο που διέπει κάθε διοικητική διαδικασία,, μετά από:

α) Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος/ δραστηριότητας, είτε μετά από

β) Αναγγελία άσκησης επαγγέλματος/ δραστηριότητας.

α) Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος/ δραστηριότητας

Στην περίπτωση κατάθεσης αίτησης για χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος/ δραστηριότητας, ο ενδιαφερόμενος καταθέτει σε Ε.Κ.Ε. ή στην αδειοδοτούσα αρχή ή αποστέλλει ηλεκτρονικά στο ηλεκτρονικό Ε.Κ.Ε. σχετική αίτηση για χορήγηση αδείας καθώς και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται για κάθε διαδικασία. Τα δικαιολογητικά μαζί με την αίτηση του ενδιαφερομένου προωθούνται στην αδειοδοτούσα αρχή η οποία μετά τον έλεγχο/ επεξεργασία τους προβαίνει στην έκδοση της σχετικής άδειας ή στην απόρριψη της αίτησης του ενδιαφερομένου. Για τις περισσότερες (άνω του 95%) διαδικασίες που διεκπεραιώνονται μέσω Ε.Κ.Ε., στην περίπτωση που η προθεσμία εντός της οποίας η αδειοδοτούσα αρχή υποχρεούται να λάβει απόφαση για τη χορήγηση ή μη της σχετικής άδειας παρέλθει άπρακτη, τεκμαίρεται ότι η άδεια έχει εκδοθεί και ισχύει (σιωπηρή έγκριση αιτήματος ενδιαφερομένου από τη Διοίκηση)

β) Αναγγελία άσκησης επαγγέλματος/ δραστηριότητας

Στην περίπτωση της αναγγελίας άσκησης επαγγέλματος/ δραστηριότητας, όπως ορίζει το α. 3 του σχετικού νόμου 3919/2011 (Φ.Ε.Κ 32 Α΄) ο ενδιαφερόμενος καταθέτει σε Ε.Κ.Ε. ή στην αδειοδοτούσα αρχή ή αποστέλλει ηλεκτρονικά στο ηλεκτρονικό Ε.Κ.Ε. το έντυπο της αναγγελίας άσκησης επαγγέλματος/ δραστηριότητας καθώς και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται για κάθε διαδικασία. Ο υποψήφιος πάροχος δεν ασκεί το σχετικό επάγγελμα/ δραστηριότητα για τα οποία κατέθεσε την αναγγελία μέχρι να παρέλθει ο χρόνος που προβλέπεται για τον έλεγχο των δικαιολογητικών της συγκεκριμένης περίπτωσης από την αδειοδοτούσα αρχή. Μέσα στο χρονικό αυτό διάστημα η αδειοδοτούσα αρχή ενδέχεται να απαγορεύσει την άσκηση του επαγγέλματος/ δραστηριότητας «σε περίπτωση που δεν συγκεντρώνονται οι νόμιμες προϋποθέσεις ή δεν προκύπτει η συνδρομή τους από τα υποβληθέντα στοιχεία». Όταν παρέλθει το διάστημα στο οποίο η αδειοδοτούσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να απαγορεύσει την άσκηση της δραστηριότητας, το επάγγελμα/ δραστηριότητα ασκείται κανονικά, χωρίς τη χορήγηση προηγούμενης διοικητικής άδειας. Με άλλα λόγια, με τις διατάξεις του ν. 3919/2011 ενισχύεται η αρχή της σιωπηρής έγκρισης άσκησης της δραστηριότητας που περιγράφεται παραπάνω. Πολλές υπηρεσίες επιλέγουν να χορηγούν στον πάροχο μία απλή βεβαίωση αντί αδείας, προκειμένου να διευκολύνονται οι διαδικασίες μεταγενέστερων διοικητικών ελέγχων.


2) ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Πρόκειται για την περιστασιακή/ μη μόνιμη άσκηση δραστηριότητας στην Ελλάδα, από πάροχο (ακόμη και Έλληνα) ο οποίος έχει αδειοδοτηθεί και ασκεί μόνιμα τη συγκεκριμένη δραστηριότητα σε άλλο κράτος - μέλος της Ε.Ε., συμμετέχοντας στην οικονομική ζωή της χώρας εγκατάστασής του. Στην περίπτωση που ο πάροχος είναι εγκατεστημένος σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. και επιθυμεί να ασκήσει το επάγγελμα/ δραστηριότητά του στην ελληνική επικράτεια για κάποιο περιορισμένο χρονικό διάστημα, οι ελληνικές αρχές υποχρεούνται να απαιτήσουν μόνο την υποβολή σχετικής δήλωσης του παρόχου για την πρόθεση προσωρινής/ περιστασιακής άσκησης της εν λόγω δραστηριότητας.

ο Δήλωση διασυνοριακής παροχής υπηρεσιών

Η δήλωση διασυνοριακής παροχής υπηρεσιών η οποία κατατίθεται σε Ε.Κ.Ε. ή στην αδειοδοτούσα αρχή, συνοδεύεται στις περισσότερες περιπτώσεις από γραπτή βεβαίωση της καθ' ύλην αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασης ότι ο πάροχος είναι αδειοδοτημένος και ασκεί νόμιμα στη χώρα εγκατάστασής του τη δραστηριότητα που επιθυμεί να ασκήσει περιστασιακά/ προσωρινά στη χώρα μας. Η διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών αποτελεί την πεμπτουσία της Οδηγίας των υπηρεσιών, αφού προϋποθέτει την αποδοχή από όλα τα κράτη- μέλη της Ε.Ε. καθώς και των χωρών της Ε.Ο.Χ. του συστήματος αδειοδότησης των υπόλοιπων κρατών μελών.