ΕΠΙΣΗΜΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
    Σύνδεση / Εγγραφείτε                       
EL  / EN
Αρχική Σελίδα > ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΓΚΠΔ/ GDPR)

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΓΚΠΔ/ GDPR)

Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ, GDPR ΕΕ/2016/679) όλοι οι χρήστες της Διαδικτυακής Πύλης έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα:


1.Οι σκοποί της επεξεργασίας για τους οποίους προορίζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται, καθώς και τη νομική βάση για την επεξεργασία, είναι οι διατάξεις των άρθρων από 1 έως 33 του ν. 3979/2011, «για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 138/Α'), καθώς και οι διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 3013/2002 (ΦΕΚ 102/Α΄/ 01-05-2002).


2.Εκτός από τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1, ο υπεύθυνος επεξεργασίας, κατά τη λήψη των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, παρέχει στο υποκείμενο των δεδομένων τις εξής επιπλέον πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την εξασφάλιση θεμιτής και διαφανούς επεξεργασίας: α) το χρονικό διάστημα για το οποίο θα αποθηκευτούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή, όταν αυτό είναι αδύνατο, τα κριτήρια που καθορίζουν το εν λόγω διάστημα, β) την ύπαρξη του δικαιώματος υποβολής αιτήματος στον υπεύθυνο επεξεργασίας για πρόσβαση και διόρθωση ή διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή περιορισμό της επεξεργασίας που αφορούν στο υποκείμενο των δεδομένων ή του δικαιώματος αντίταξης στην επεξεργασία, καθώς και του δικαιώματος στη φορητότητα των δεδομένων. Εν προκειμένω, όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες μέσω της Πύλης διεκπεραιώνονται ύστερα από την υποβολή σχετικής αίτησης του υποκειμένου των δεδομένων (χρήστη). Οι χρήστες της Πύλης έχουν το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας για τυχόν παραβάσεις των ανωτέρω διατάξεων ενώπιον της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ), σύμφωνα με την προβλεπόμενη από την Αρχή, διαδικασία.


3.Ο υπεύθυνος επεξεργασίας της Πύλης καταβάλλει κάθε προσπάθεια για τη διευκόλυνση των υποκειμένων των δεδομένων, κατά την άσκηση των δικαιωμάτων τους, σύμφωνα με τα ανωτέρω.


4.Σχετικά με τα ανωτέρω δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων και το ειδικό περιεχόμενο αυτών, μπορείτε να συμβουλεύεστε την ιστοσελίδα της ΑΠΔΠΧ και την ενότητα «τα δικαιώματά μου» .


5.Η διαδικτυακή Πύλη ως προς τις τεχνικές απαιτήσεις που διασφαλίζουν την προστασία των δεδομένων των υποκειμένων (χρηστών), έχει εναρμονιστεί με τον ΓΚΠΔ και ιδίως το άρθρο 32, παρ. 1 αυτού και εφαρμόζει τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα προκειμένου να παρέχει το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας έναντι των κινδύνων που ενέχει η επεξεργασία.


6.Στοιχεία υπεύθυνου επεξεργασίας: Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: dhd@ydmed.gov.gr, 21313134957


7. Στοιχεία υπεύθυνου προστασίας δεδομένων Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης: dpo@ydmed.gov.gr, 2131313717